js常用的正则表达式

责编:menVScode 2017-09-25 16:54 阅读(1226)

1、js正则匹配大于0小于等于100,其中最多可以保留两位小数

var reg = /^\d+(?:\.\d{1,2})?$/;  //包括0
var reg = /^(?!0+(?:\.0+)?$)(?:[1-9]\d*|0)(?:\.\d{1,2})?$/;//不包括0

2、手机号码正则表达式验证

if(!(/^1(3|4|5|7|8)\d{9}$/.test(phone))){ 
    alert("手机号码有误,请重填");  
    return false; 
} 

3、用户名正则,4到16位(字母,数字,下划线,减号)

var uPattern = /^[a-zA-Z0-9_-]{4,16}$/;

4、整数正则

//正整数正则
var posPattern = /^\d+$/;
//负整数正则
var negPattern = /^-\d+$/;
//整数正则
var intPattern = /^-?\d+$/;

5、数字正则---可以是整数也可以是浮点数

//正数正则
var posPattern = /^\d*\.?\d+$/;
//负数正则
var negPattern = /^-\d*\.?\d+$/;
//数字正则
var numPattern = /^-?\d*\.?\d+$/;

6、Email正则

var reg = /^[a-zA-Z0-9_-]+@[a-zA-Z0-9_-]+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+$/;


前端交流群: MVC前端网(menvscode.com)-qq交流群:551903636

邮箱快速注册

忘记密码