Vue.js 教程 - v1.0.pdf下载

责编:menVScode 2017-09-27 17:33 阅读(1245)

        Vue.js 是用于构建交互式的 Web 界面的库。它提供了 MVVM 数据绑定和一个可组合的组件系统,具有简单、灵活的 API。从技术上讲, Vue.js 集中在 MVVM 模式上的视图模型层,并通过双向数据绑定连接视图和模型。实际的 DOM 操作和输出格式被抽象出来成指令和过滤器。相比其它的 MVVM 框架,Vue.js 更容易上手。

        Vue.js 是一个用于创建 Web 交互界面的库。它让你通过简单而灵活的 API 创建由数据驱动的 UI 组件。

QQ截图20170927172131

第 1 章 装 安装

        独立版本

        NPM

        Bower

        AMD 模块加载器

        准备好了吗?

        起步

        概念综述

        简单示例 

第 3 章 令 指令

        概要

        简单示例

        内联表达式

        参数 

        过滤器

        多重指令从句

        字面量指令

        空指令

第 4 章 过滤器

        概要 

        示例 

第 5 章 列表渲染

        块级重复

        简单值数组

        使用别名

        变异方法

        扩展方法 

        替换数组 

        使用 track-by

        遍历对象

        迭代值域

        数组过滤器

第 6 章 事件监听 

        执行表达式

        key 过滤器

        为什么要在 HTML 中写监听器?

第 7 章 处理表单

        基本用法

        惰性更新

        转换为数字

        动态 select 选项 

        输入 Debounce

第 8 章 计算属性 

第 9 章 自定义指令 

        基础 

第 10 章 器 自定义过滤器  

        基础

        双向过滤器

        动态参数 

第 11 章 组件系统

        使用组件

        数据流

        组件生命周期

        动态组件

        过渡控制

        列表与组件

        子组件引用 

        事件系统 

        私有资源

        内容插入

        行内模板

        异步组件

第 12 章 过渡效果

        CSS 过渡效果

        CSS 动画

        纯 JavaScript 过渡效果 

        渐进过渡效果

第 13 章 用 创建大型应用 

        模块化

        单文件组件

        路由

        服务器通信

        单元测试

        发布至生产环境

        应用示例

第 14 章 e 扩展 Vue

        Mixins

        使用插件进行扩展

        现有的插件 & 工具

第 15 章 细节与最佳实践 

        数据初始化

        添加和删除属性

        理解异步更新 

        组件作用域 

        在多个实例之间通讯

        片段实例

        修改默认选项

第 16 章 常见问题 

电子版仅供预览及学习交流使用,下载后请24小时内删除,支持正版。

Vue.js 教程 - v1.0.pdf下载链接:http://pan.baidu.com/s/1cjilum 密码:m436


标签: vuejs
前端交流群: MVC前端网(menvscode.com)-qq交流群:551903636

邮箱快速注册

忘记密码