es6的函数扩展-箭头函数

es6的函数扩展-箭头函数

        1、为函数参数指定默认值// es5functionfnEs5(a,b){var a = a ||10;var b = b ||20;console.log(a+b);//存在小缺陷:当a/b为0时,布尔值为false,代码需要再做判断。}//es6functionfnEs6(a=10,b=20){console.log(a+b);}        2、
浏览:1733 分类:ECMAScript6 标签: 箭头函数 es6

邮箱快速注册

忘记密码