vue组件间通信(使用props/$emit)传递数据

vue组件间通信(使用props/$emit)传递数据

组件间通信        父组件要给子组件传递数据,子组件需要将它内部发生的事情告知给父组件。       父组件传递数据给子组件        组件实例的作用域是孤立的,不能在子组件直接用父组件的数据。        可以在组件上使用自定义属性绑定数据,在组件中需要显式的用props声明自定义属性名。        子组件传递数据给父组件        需要用到自
浏览:1450 分类:Vuejs 标签: props 通信 vue emit

邮箱快速注册

忘记密码