js的预定义函数-parseInt()/isNaN()/eval()

js的预定义函数-parseInt()/isNaN()/eval()

        JavaScript 引擎中有一组可供随时调用的内建函数。下面,让我们来了解一下这些函数。在这一过程中,我们会通过一系列具体的函数实践,来帮助您掌握这些函数的参数和返回值,以便最终实现熟练应用。这些内建函数包括:         parseInt();         parseFloat();         isNaN();         
浏览:1133 分类:JavaScript 标签: 预定义函数 eval js isNaN

邮箱快速注册

忘记密码